Werken met een arbeidsbeperking

Algemeen

Werken met een ziekte, handicap of een verstandelijke beperking zonder hulp is vaak moeilijk. Hoe en waar vind je als arbeidsbeperkte werknemer werk, zijn er mogelijkheden voor aangepast werk en is er ondersteuning mogelijk bij het werken? En welke regelingen zijn er voor werkgevers die iemand in dienst nemen met een arbeidsbeperking?

Indicatie Banenafspraak

Als u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet of als u praktijkonderwijs (pro) of voortgezet speciaal onderwijs (vso) of de entree-opleiding in het mbo volgt of hebt gevolgd, kunt u met een indicatie banenafspraak in het doelgroepenregister van het UWV komen. U hebt dan meer kans op werk.

U kunt voor de indicatie een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij het UWV. Dit kan digitaal via de website van het UWV (www.uwv.nl).

U kunt ook contact opnemen met BWRI voor informatie, advies en hulp bij het aanvragen. Bel ons op nummer: 0598 - 37 37 00.

Beschut werk

Beschut werk is voor mensen die alleen in een beschutte werkomgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het UWV beoordeelt of u voor een beschutte werkplek in aanmerking kunt komen. Die beoordeling kunt u zelf aanvragen digitaal via de website van het UWV (www.uwv.nl). BWRI kan dat ook voor u doen.

Na ontvangst van een positief advies van het UWV biedt BWRI een beschutte werkplek aan. Om het werken mogelijk te maken, kan BWRI aan de werknemer voorzieningen aanbieden, bijvoorbeeld aanpassingen van de werkplek en jobcoaching.

De werknemer ontvangt salaris. Dit is minimaal het minimumloon.

Soms kan een werkplek niet direct gerealiseerd worden en komt de werknemer op een wachtlijst.

Praktijkroute

Via de praktijkroute is het mogelijk zonder beoordeling door het UWV in het doelgroepenregister te komen. Een loonwaarde-deskundige van BWRI bepaalt de loonwaarde van de werknemer. Als de loonwaarde-deskundige een verminderde loonwaarde heeft vastgesteld, komt de werknemer in het doelgroepenregister van het UWV.

 

Loonkostensubsidie

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen.  Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een arbeidsbeperking. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris en krijgt de werkgever van de gemeente Midden-Groningen een tegemoetkoming voor de verminderde productiviteit.

De belangrijkste voorwaarden voor loonkostensubsidie zijn:

 • De werknemer is opgenomen in het landelijk doelgroepenregister of volgt een praktijkroute.
 • De werknemer ontvangt geen Wajong uitkering van het UWV.
 • De werknemer woont in de gemeente Midden-Groningen.
 • De werknemer en de werkgever sluiten een arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden en tenminste 12 uren per week.
 • De werkgever de loonkostensubsidie aanvragen binnen 2 maanden na aanvang van het dienstverband.
 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken  worden gezonden naar LKS@bwri.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag loonkostensubsidie?

 • Een loonwaarde-deskundige van BWRI zal de loonwaarde van de werknemer vaststellen aan de hand van vragen aan en antwoorden van de werkgever en werknemer over de arbeidsprestatie van de werknemer. Ook zal een bedrijfsbezoek plaatsvinden.
 • De loonkostensubsidie wordt vastgesteld binnen 5 weken nadat de loonwaarde-meting heeft plaatsgevonden.
 • De werknemer en werkgever krijgen een besluit over de aanvraag loonkostensubsidie. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend.
 • Bij een positief besluit op de aanvraag loonkostensubsidie, wordt de loonkostensubsidie uiterlijk op de 21ste van de maand aan de werkgever betaald.

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een werknemer met een arbeidsbeperking bij het verrichten van de taken op de werkvloer. Naast coaching worden ook belemmeringen weggenomen. De jobcoach heeft als doel dat de werknemer uiteindelijk zelfstandig(er) het werk kan uitvoeren of de werkgever de begeleiding verder kan doen.  BWRI bepaalt of jobcoaching noodzakelijk is, wat de intensiteit is, wat de duur is en wie de jobcoaching gaat doen. In principe doet BWRI de jobcoaching. Op verzoek is jobcoaching door de werkgever of een derde mogelijk en kan een vergoeding voor de jobcoaching worden gegeven.

De belangrijkste voorwaarden voor jobcoaching zijn:

 • De werknemer is opgenomen in het landelijk doelgroepenregister of volgt de praktijkroute.
 • Als gevolg van psychische, sociale, medische of functionele beperkingen is jobcoaching noodzakelijk.
 • De werknemer woont in de gemeente Midden-Groningen.
 • De werknemer en de werkgever sluiten een arbeidsovereenkomst voor tenminste 6 maanden en tenminste 12 uren per week.
 • Er is sprake van een loonwaarde van minimaal 30% van het wettelijk minimum-uurloon.
 • De werknemer en de werkgever kunnen de jobcoaching aanvragen.
 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken  worden gezonden naar LKS@bwri.nl

Wat gebeurt er na de aanvraag jobcoaching?

 • BWRI beoordeelt de aanvraag binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier.
 • De werknemer en werkgever krijgen een besluit over de aanvraag jobcoaching. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend.
 • De vergoeding wordt voor de jobcoaching wordt overgemaakt na ontvangst van een factuur.

No-risk-polis

Wanneer een werknemer ziek wordt, geldt in beginsel een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever gedurende 2 jaren.  Werknemers met een arbeidsbeperking lopen een groter risico om ziek uit te vallen. Met de no-risk-polis wordt de werkgever gecompenseerd in de betaling van het loon. De werkgever kan de ZW-uitkering die de werknemer krijgt van het UWV in mindering brengen op het loon. De werkgever voorkomt ook dat een hogere premie voor de ZW of WGA is verschuldigd en de WGA 10 jaren wordt doorbelast.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV (www.uwv.nl).

Loonkostenvoordeel

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen.

Meer informatie vindt u op de website van het UWV www.uwv.nl).