Privacyverklaring

Binnen onze gemeente wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij de burgers voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.
Onze gemeente geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de gemeente. Ons gemeentelijk privacy beleid is in lijn met het algemene beleid van de gemeente en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders

Welke zijn de wettelijke kaders voor de omgang met gegevens?
De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten privacy

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

  • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  • Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens 

Dataminimalisatie

De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden
minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

1 http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2017-03-10
2 https://www.internetconsultatie.nl/uitvoeringswetavg
Privacybeleid 2018 -2021 5
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan
nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen
te kunnen naleven.
Integriteit en vertrouwelijkheid
De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo
worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het
doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging
van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid MiddenGroningen 2018-2021.
Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet
voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De gemeente controleert deze afspraken op reguliere
basis (jaarlijks of zo nodig eerder).
Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op
de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met
de verwerking te dienen doel.
Rechten van betrokkenen
De gemeente honoreert alle rechten van betrokkenen.