Klachtenprocedure

Heb je een klacht of bezwaar?
De beste manier om een klacht in te dienen is om te beginnen mondeling. Vaak is een klacht met een eenvoudig antwoord aan de balie of via een telefoontje al te verhelpen. Ben je niet (geheel) tevreden over onze reactie op jouw klacht, dan kun je een officiële klacht bij ons indienen. Ben je het niet eens met een besluit van ons, dan kun je een bezwaar indienen. Wij behandelen alle klachten en bezwaren vertrouwelijk.

Klachtenprocedure BWRI-opdrachtgevers

1. Voorwaarde voor toepassing van de klachtenprocedure is dat de opdrachtgever, voordat de procedure wordt gestart, ervoor zorgt dat BWRI de beschikking heeft over een juiste/actuele opdrachtformulering.

2. Doel van de procedure is om klachten van klanten op éénduidige wijze te behandelen, op te lossen en de uit deze behandeling voortvloeiende informatie te gebruiken om de klantgerichtheid van BWRI te garanderen en te verbeteren. 

3. De klachtenprocedure heeft betrekking op het aannemen, behandelen en afhandelen van klachten, die door opdrachtgevers worden geuit over door BWRI verrichtte diensten en/of geleverde producten.

4. Een klacht van een klant dient te worden doorgeleid naar de afdeling van BWRI, waarop de klacht betrekking heeft.

5. Bij het aannemen van de klacht wordt een klachtenformulier ingevuld. In dit kader is het belangrijk dat de omschrijving van de klacht zo volledig mogelijk is. Deze klacht dient aangetekend en binnen 30 dagen verstuurd te worden naar de directeur van BWRI. Correspondentieadres: BWRI, Postbus 50, 9610 AB Sappemeer. 

6. In alle gevallen wordt binnen drie werkdagen een reactie naar de opdrachtgever verzonden dat de klacht ontvangen is. De opdrachtgever krijgt informatie over de verdere afhandeling van de klacht.

7. Een administratieve klacht heeft veelal betrekking op een kennelijk onjuist aantal geleverde producten en/of een kennelijk verkeerd berekende prijs. Dit soort klachten worden intern onderzocht. BWRI zal altijd in contact treden met de opdrachtgever. Indien blijkt dat de ingediende klacht terecht is, zal worden overgegaan tot creditering van de klant.

8. Een technische klacht heeft veelal betrekking op een kennelijk verkeerd uitgevoerde bewerking. Bij dit soort klachten zal door BWRI eveneens bekeken worden wat er aan de hand is. BWRI zal altijd in contact treden met de opdrachtgever. Er zal beoordeeld worden in hoeverre het materiaal nog geheel of gedeeltelijk te gebruiken valt, waarbij ook de herstelmogelijkheid in ogenschouw wordt genomen. Indien blijkt dat de ingediende klacht terecht is, zal BWRI naar redelijkheid en billijkheid tot schadevergoeding overgegaan.

9. De bevoegdheid met betrekking tot de afhandeling van klachten als bedoeld in de artikelen 7 en 8 is ter beoordeling van de directeur.

10. De bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de afhandeling hiervan worden vastgelegd op het klachtenformulier.

11. BWRI zal passende maatregelen treffen om herhaling van de klacht te voorkomen wanneer is gebleken dat de klacht terecht was. De klant zal over de maatregelen schriftelijk worden bericht.