Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI)

Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (verder: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop en/of loonopdrachten tussen BWRI en de opdrachtgevers. Het algemeen deel van deze leveringsvoorwaarden wordt geacht integraal deel uit te maken van alle overeenkomsten tussen BWRI en de afnemers of opdrachtgevers, tenzij of voor zover het bijzonder deel met de daarin genoemde branchevoorwaarden van toepassing is.

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen, gevestigd en kantoorhoudende te Sappemeer, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor Groningen, te Groningen. Deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden (verder: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verkoop en/of loonopdrachten tussen BWRI en de opdrachtgevers. Het algemeen deel van deze leveringsvoorwaarden wordt geacht integraal deel uit te maken van alle overeenkomsten tussen BWRI en de afnemers of opdrachtgevers, tenzij of voor zover het bijzonder deel met de daarin genoemde branchevoorwaarden van toepassing is.

ALGEMENE DEEL

1. Algemeen

1.1. BWRI bestaat uit twee divisies, Arbeidsintegratie en het Werkbedrijf. Het Werkbedrijf bestaat uit twee onderdelen, Industriële werkbedrijven en Facilitaire werkbedrijven. De activiteiten zijn te onderscheiden in: levering aan consumenten en dienstverleners.
1.2. Van de onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien BWRI deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Een dergelijke aanvaarding van afwijkende bedingen geldt alleen voor de aanbieding c.q. overeenkomst waarvoor deze afwijkende bedingen gemaakt zijn.
1.3. Vertegenwoordigers van BWRI mogen van de onderhavige algemene voorwaarden niet ten gunste van de opdrachtgever afwijken anders dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, schriftelijk door de directeur van BWRI te verlenen voor iedere overeenkomst afzonderlijk.

1.4. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de in ontvangstname van de door BWRI afgeleverde zaken/diensten aanvaardt de ontvangende partij deze algemene voorwaarden als opdrachtgever en worden deze voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door BWRI aan de opdrachtgever nodig is.
1.5. In de gevallen waarin de opdrachtgever BWRI ten gevolge van deze algemene voorwaarden dient te vrijwaren, is de opdrachtgever gehouden BWRI schadeloos te stellen voor alle kosten (inclusief de daarover verschuldigde rente) welke ontstaan als direct of indirect gevolg van een door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst ingestelde vordering.

2. Aanbiedingen

2.1. Alle door BWRI gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend indien BWRI dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. BWRI is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.
2.3. Voor fouten en afwijkingen in afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, voorkomende in publicaties en aanbiedingen van BWRI is BWRI niet aansprakelijk.
2.4. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door BWRI, blijven eigendom van BWRI en mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gesteld worden.
2.5. BWRI behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours af te leveren.
2.6. BWRI is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijze, welke aan BWRI door of vanwege de opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. De opdrachtgever is gehouden BWRI hiervoor te vrijwaren.

2.7. Stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen in de ruimste zin van het woord, welke speciaal voor een opdracht door BWRI worden vervaardigd en voor rekening zijn van BWRI, blijven eigendom van BWRI. Eventuele kosten van aanpassing van door of namens opdrachtgever aangeleverde stempels, matrijzen, modellen of gereedschappen worden in rekening gebracht.
2.8. Bij het voortijdig afbreken van een opdracht door opdrachtgever komen de kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen in de ruimste zin van het woord ten volle voor rekening van de opdrachtgever.
2.9. Stempels en matrijzen, modellen of gereedschappen worden vervaardigd voor een bepaalde, in omvang schriftelijk tussen partijen vastgestelde totaalserie.
2.10. Bij het overschrijden van de totaalserie zullen opnieuw de alsdan te maken kosten voor het vervaardigen van stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.
2.11. Wanneer gedurende zes maanden na levering van de laatste opdracht of van het laatste gedeelte daarvan door BWRI geen opdrachten op een bepaald artikel meer zijn ontvangen, heeft BWRI het recht de desbetreffende stempels, matrijzen, modellen en gereedschappen te vernietigen, zonder de opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

3. Overeenkomst

3.1. Behoudens het overigens in deze algemene voorwaarden gestelde komt een overeenkomst met BWRI eerst dan tot stand doordat: 
- een daartoe bevoegd personeelslid van BWRI een opdracht schriftelijk heeft bevestigd;
- de opdrachtgever schriftelijke bevestiging heeft gegeven of 
- doordat met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens BWRI gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, binden BWRI slechts indien deze door BWRI schriftelijk zijn bevestigd.
3.4. BWRI is bevoegd om – indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt – voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal BWRI hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

4. Solvabiliteit

4.1. Elke overeenkomst wordt door BWRI aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

4.2. BWRI is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan worden.

5. Prijzen

5.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen gebaseerd op:
- de bij opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens;
- de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en andere overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;
- levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats van BWRI;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
- exclusief emballage.

5.2. In geval van verhoging van één of meer van de genoemde kostenfactoren is BWRI gerechtigd de opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, van een ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
5.3. Artikel 5.2. geldt ook ten aanzien van overeenkomsten die door BWRI in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, welke op het tijdstip van intreden van de verhoging van een of meer kostenfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.
5.4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de opdrachtgever zijn geheel voor de rekening van de opdrachtgever.
Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van BWRI.

6. Levertijd

6.1. De in de aanbieding, bevestigingen en overeenkomsten genoemde levertijden worden naar beste kunnen opgegeven en zullen mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Overschrijding hiervan, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.2. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zal BWRI in nader overleg treden met deze opdrachtgever.

6.3. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft BWRI binnen 3 maanden na bestelling recht op betaling.
Wanneer binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft BWRI het recht de opdrachtgever schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de opdrachtgever verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen.
De door de opdrachtgever na sommatie te noemen termijn mag een termijn niet overschrijden.

7. Levering

7.1. Als tijdstip van levering geldt, behoudens het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, het moment waarop de zaken het
fabrieksgebouw/magazijn/Groen van BWRI verlaten dan wel na mededeling aan de opdrachtgever dat de zaken ter levering gereed liggen.
7.2. BWRI is gehouden aan de levering van de overeengekomen aantallen, met dien verstande dat geringe afwijkingen tot 5% zowel positief als negatief zijn toegestaan. Deze afwijkingen worden geacht onderdeel van de overeenkomst uit te maken.
7.3. De zaken worden onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.
7.4. De opdrachtgever is verplicht het geleverde en de verpakking ervan terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van BWRI dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever gereed staan. Tevens is de opdrachtgever verplicht BWRI onverwijld van de eventuele gebreken in kennis te stellen.

7.5. Emballage zoals vermeld op de factuur dient binnen de daarvoor gestelde termijn, compleet en in goede staat, franco aan BWRI te worden geretourneerd. Bij niet-tijdige retournering zullen de emballagekosten in rekening worden gebracht. Eenmalige emballagemateriaal kan niet worden geretourneerd.
7.6. BWRI is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. De opdrachtgever is in dat geval verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
7.7. Indien de overeenkomst bestaat uit het bewerken/verwerken van materialen welke beschikbaar zijn gesteld door de opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de restanten, althans datgene wat de opdrachtnemer redelijkerwijze als zodanig kan beschouwen, af te voeren en te vernietigen. Indien daaraan kosten zijn verbonden komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

8. Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door storting of overmaking op een door BWRI aangewezen bank- of girorekening, zonder toepassing van enige aftrek of schuldvergelijking. De betaling is geschied zodra deze is bijgeschreven op de rekening van BWRI. Bij overschrijding der betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf die datum, dat die termijn is verlopen, over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan.
8.2. Alle kosten op de invordering van het verschuldigde vallende, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer de opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
8.3. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan BWRI verschuldigde interest, alsmede de gemaakte (invordering)kosten en daarna vindt er verrekening plaats met de oudste openstaande facturen.

8.4. Ingeval van niet of niet-tijdige betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de zaken van de opdrachtgever en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van deze laatste zal BWRI het recht hebben alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding door opdrachtnemer op ten hoogste 20% van de overeengekomen prijs kan worden gesteld, zonder dat t.a.v. die schade enig bewijs omtrent het bestaan of de hoogte daarvan zal behoeven te worden geleverd. Indien de schade meer dan 20% van de overeengekomen prijs bedraagt behoudt BWRI te allen tijde het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
8.5. In de gevallen, bedoeld in de aanhef van het vorige lid van dit artikel, is iedere vordering, die BWRI op de opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.

9. Eigendomsvoorbehoud en opschortingsrecht

9.1. Levering vindt steeds plaats onder voorbehoud van het eigendomsrecht van BWRI op de door haar geleverde zaken totdat volledige betaling van alle vorderingen van BWRI heeft plaatsgevonden. Indien verkoop of verwerking van de door BWRI geleverde zaken heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van BWRI zijn vordering op zijn afnemers aan BWRI over te dragen, c.q. de zaak (de zaken) waarin de zaken van BWRI verwerkt zijn aan BWRI over te dragen. In voorkomende gevallen dienen eventuele aanspraken uit een verzekeringscontract met betrekking tot de genoemde zaken door de opdrachtgever op eerste en onvoorwaardelijk aan BWRI te worden overgedragen.

9.2. BWRI heeft het recht de door haar in loonopdracht of anderszins geproduceerde zaken hetzij onder zich te houden totdat de opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten en/of schadevergoedingen heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan BWRI totaal verschuldigde.
9.3. In de 9.1 genoemde gevallen is BWRI onherroepelijk gemachtigd, zonder dan enige ingebrekestelling is vereist om onbetaald gebleven zaken weg te halen of weg te doen halen van de plaatsen waar deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van deze zich bevinden, zonder dat voor het betreden van deze plaatsen enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn.

10. Garantie

10.1. BWRI garandeert de deugdelijkheid van de door haar in opdrachtgever vervaardigde producten, alsmede de kwaliteit van de door haar daartoe gebruikte materialen, voor zover deze laatste door BWRI zijn vervaardigd, dan wel door haar van derden zijn betrokken.
Eventueel blijkende gebreken aan het geleverde verplichten BWRI tot gratis vervanging of reparatie van het ondeugdelijk gebleken product/materiaal een en ander ter keuze van BWRI. BWRI wordt in dat geval eigenaar van de
vervangen zaken.
10.2. Indien de opdrachtgever aan BWRI grondstoffen of materialen ter bewerking verstrekt, of de opdrachtgever expliciet heeft aangegeven welke grondstoffen of materialen dienen te worden gebruikt, wordt alleen toegestaan voor de deugdelijkheid van de opgedragen bewerking. Eventuele blijkende gebreken verplicht BWRI in dat geval slechts tot hetzij reparatie van het ondeugdelijk bewerkte goed, hetzij tot betaling van ten belope van het voor de bewerking in rekening gebrachte bedrag.

10.3. De garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever enige verplichting jegens BWRI niet nakomt, de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan voor normale (bedrijfs)doeleinden wordt aangewend of anders op, naar het oordeel van BWRI, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
10.4. In geval met de opdrachtgever is overeengekomen, dat gebruikt materiaal of gebruikte zaken dienen te worden geleverd of aangewend, geeft BWRI daarvoor in geen enkel opzicht enige garantie en is BWRI ook nimmer gehouden tot vervanging (of reparatie).
10.5. Na verloop van 6 maanden van de datum van de levering vervalt de garantieverplichting tegenover de opdrachtgever mits er bijzondere termijnen zijn afgesproken.
10.6. De voldoening van de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding tenzij en voor zover niet elders in deze algemene voorwaarden een verplichting tot schadevergoeding wordt aanvaard.

11. Aansprakelijkheid

11.1. BWRI is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld van BWRI, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen BWRI verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a) niet voor vergoeding komen in aanmerking bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan;
b) BWRI is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt;

c) BWRI is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen van BWRI;
d) BWRI is niet aansprakelijk voor schade aan materialen, halffabricaten en gerede producten, deel uitmakend van een loonopdracht en eigendom van de opdrachtgever, dan wel van derden, die deze ten verzoeke van de opdrachtgever hebben aangevoerd en zich onder BWRI bevinden.

11.2. In die gevallen waarin BWRI door derden wordt aangesproken voor schade, waarvoor de aansprakelijkheid van BWRI in deze voorwaarden is uitgesloten, zal de opdrachtgever BWRI onvoorwaardelijk vrijwaren in de gevallen waarin BWRI ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

12. Reclames

12.1. Reclames moeten wat betreft zichtbare gebreken, worden ingediend per aangetekend schrijven gericht aan de directeur van BWRI, op het postadres zoals dit op de factuur staat, binnen 8 dagen na levering.
12.2. Reclames wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens per aangetekend schrijven gericht aan de directeur van BWRI op het postadres zoals dit op de factuur staat vermeld, worden ingediend binnen 8 dagen, nadat een dergelijk gebrek is gebleken, met dien verstande, dat reclame niet meer mogelijk is na 4 maanden na levering.
12.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend, binnen 8 dagen na verzenddatum van facturen.

12.4. Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door BWRI geaccepteerd en dienen steeds franco huis te geschieden.
12.5. De opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot de zaken die hij heeft doorverkocht dan wel bewerkt of verwerkt heeft.
12.6. De opdrachtgever is verplicht aan te tonen dat gebreken zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke of onbruikbare zaken dan wel aan slechte levering door BWRI.
12.7. In het geval van het niet-tijdig schriftelijk indienen van een reclame verliest de opdrachtgever zijn recht op reclame.
12.8. Ook indien een reclame tijdig bij BWRI is ingediend heeft de opdrachtgever nimmer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

13. Wanprestatie van de opdrachtgever

13.1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van BWRI tot vooruitbetaling, zekerheidsstelling, of met de vervulling van zijn verplichtingen jegens BWRI nalatig is, en voorts indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn zaken, kan BWRI haar leveringsverplichting opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door een eenvoudige mededeling ontbinden, onverminderd het recht van BWRI op nakoming of schadevergoeding door de opdrachtgever. 

In deze gevallen is BWRI, gerechtigd de onder haar rustende zaken onder zich te houden, totdat aan alle verplichtingen jegens BWRI is voldaan. 
BWRI is bovendien onherroepelijk gemachtigd zich op bedoelde zaken te verhalen voor de openstaande vordering en schade, inclusief rente en kosten.

14. Opslag

14.1. Indien het gereed product niet onmiddellijk naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd is BWRI gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan en betaling te verlangen als deze levering heeft plaatsgevonden.

15. Overmacht

15.1. In geval van overmacht zullen partijen elkaar nog gedurende een redelijke termijn na de overeengekomen termijn van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen. Na genoemde termijn kan de overeenkomst op verzoek van de meest gerede partij ontbonden worden verklaard. BWRI behoudt het recht tot betaling van het al geleverde en de vergoeding van reeds gemaakte kosten.
15.2. Van overmacht is sprake indien een partij in de nakoming van haar verplichtingen wordt gehinderd door omstandigheden welke niet te wijten zijn aan haar schuld of welke krachtens wet of geldende verkeersopvattingen niet aan haar toe te rekenen vallen. 

Onder overmacht wordt tevens verstaan transportbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, brand, werkstakingen en bedrijfsstoringen bij BWRI of bij leveranciers van BWRI, evenals toerekenbare tekortkomingen van leveranciers van BWRI.
15.3. BWRI heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

16. Geschillen

16.1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
16.2. In eerste instantie is bevoegd de rechter te Groningen. Opdrachtnemer schakelt eerst de geschillencommissie van de VNG in. Mocht dat nodig zijn dan schillencommissie tenzij BWRI er de voorkeur aan geeft de bevoegde rechter te adiëren van de woon- of vestigingsplaats van koper c.q. opdrachtgever.

BIJZONDER DEEL

1. Algemeen
1.1. De in dit deel van toepassing verklaarde branchevoorwaarden stellen het bepaalde in het algemeen deel terzijde, dit met uitzondering van de betalingsvoorwaarden in artikel 8 van het algemeen deel en hetgeen overigens in dit bijzonder deel wordt bepaald.
1.2. Geschillen over de betalingsvoorwaarden als genoemd in artikel 8 van het algemeen deel zal steeds conform de geschillenregeling in artikel 15 van het algemeen deel beslecht worden, zulks onder terzijdestelling van hetgeen hierover in ook indien de branchevoorwaarden wordt bepaald.

1.3. Voor de volgende activiteiten hanteert BWRI branchevoorwaarden, zoals deze luiden op de dag van de prijsaanbieding.
- Voor de civieltechnische activiteiten van het Werkbedrijf: de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012;
- Voor de activiteiten van de Groenvoorziening: de Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden VHG Branchevereniging voor ondernemers in het Groen.

Leveringsvoorwaarden BWRI

LET OP!! Alle locaties van BWRI zijn vanwege de coronapandemie tot nader order gesloten. Zie ook de melding op de homepagina en in de Regiokrant.

BWRI contactgegevens:

0598 - 37 37 00

info@bwri.nl

KvK: 70476047

BTW: NL 8255 61 383 B.02

Privacyverklaring

 

Afdeling Inkomen en Voorzieningen
Postadres: Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Haydnlaan 2, 9603 AS  Hoogezand
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur (op vrijdagmiddag is er geen spreekuur).

 

Afdeling Re-integratie en Werkbedrijf
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer
Bezoekadres: Vosholen 119, 9611 TE Sappemeer
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Heeft u vragen voor Inkomen en voorzieningen, dan kunt u deze mailen naar:
inkomenvoorzieningen@bwri.nl

Heeft u vragen voor Re-integratie, dan kunt u deze mailen naar:
reintegratie@bwri.nl

Heeft u vragen voor het Werkbedrijf dan kunt u deze mailen naar:
werkbedrijf@bwri.nl

Heeft u vragen voor de Kringloopwinkel dan kunt u deze mailen naar:
kringloop@bwri.nl