Klachtenprocedure producten

Klachtenprocedure BWRI-opdrachtgevers

1. Voorwaarde voor toepassing van de klachtenprocedure is dat de opdrachtgever, voordat de procedure wordt gestart, ervoor zorgt dat BWRI de beschikking heeft over een juiste/actuele opdrachtformulering.

2. Doel van de procedure is om klachten van klanten op éénduidige wijze te behandelen, op te lossen en de uit deze behandeling voortvloeiende informatie te gebruiken om de klantgerichtheid van BWRI te garanderen en te verbeteren. 

3. De klachtenprocedure heeft betrekking op het aannemen, behandelen en afhandelen van klachten, die door opdrachtgevers worden geuit over door BWRI verrichtte diensten en/of geleverde producten.

4. Een klacht van een klant dient te worden doorgeleid naar de afdeling van BWRI, waarop de klacht betrekking heeft.

5. Bij het aannemen van de klacht wordt een klachtenformulier ingevuld. In dit kader is het belangrijk dat de omschrijving van de klacht zo volledig mogelijk is. Deze klacht dient aangetekend en binnen 30 dagen verstuurd te worden naar de directeur van BWRI. Correspondentieadres: BWRI, Postbus 50, 9610 AB Sappemeer. 

6. In alle gevallen wordt binnen drie werkdagen een reactie naar de opdrachtgever verzonden dat de klacht ontvangen is. De opdrachtgever krijgt informatie over de verdere afhandeling van de klacht.

7. Een administratieve klacht heeft veelal betrekking op een kennelijk onjuist aantal geleverde producten en/of een kennelijk verkeerd berekende prijs. Dit soort klachten worden intern onderzocht. BWRI zal altijd in contact treden met de opdrachtgever. Indien blijkt dat de ingediende klacht terecht is, zal worden overgegaan tot creditering van de klant.

8. Een technische klacht heeft veelal betrekking op een kennelijk verkeerd uitgevoerde bewerking. Bij dit soort klachten zal door BWRI eveneens bekeken worden wat er aan de hand is. BWRI zal altijd in contact treden met de opdrachtgever. Er zal beoordeeld worden in hoeverre het materiaal nog geheel of gedeeltelijk te gebruiken valt, waarbij ook de herstelmogelijkheid in ogenschouw wordt genomen. Indien blijkt dat de ingediende klacht terecht is, zal BWRI naar redelijkheid en billijkheid tot schadevergoeding overgegaan.

9. De bevoegdheid met betrekking tot de afhandeling van klachten als bedoeld in de artikelen 7 en 8 is ter beoordeling van de directeur.

10. De bevindingen van het klachtenonderzoek alsmede van de afhandeling hiervan worden vastgelegd op het klachtenformulier.

11. BWRI zal passende maatregelen treffen om herhaling van de klacht te voorkomen wanneer is gebleken dat de klacht terecht was. De klant zal over de maatregelen schriftelijk worden bericht.

LET OP!! Alle locaties van BWRI zijn vanwege de coronapandemie tot nader order gesloten. Zie ook de melding op de homepagina en in de Regiokrant.

BWRI contactgegevens:

0598 - 37 37 00

info@bwri.nl

KvK: 70476047

BTW: NL 8255 61 383 B.02

Privacyverklaring

 

Afdeling Inkomen en Voorzieningen
Postadres: Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Haydnlaan 2, 9603 AS  Hoogezand
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur (op vrijdagmiddag is er geen spreekuur).

 

Afdeling Re-integratie en Werkbedrijf
Postbus 50, 9610 AB Sappemeer
Bezoekadres: Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer
Bezoekadres: Vosholen 119, 9611 TE Sappemeer
Openingstijden: maandag t/m donderdag 8.30 - 16.00 uur en vrijdag 8.30 - 12.30 uur

Heeft u vragen voor Inkomen en voorzieningen, dan kunt u deze mailen naar:
inkomenvoorzieningen@bwri.nl

Heeft u vragen voor Re-integratie, dan kunt u deze mailen naar:
reintegratie@bwri.nl

Heeft u vragen voor het Werkbedrijf dan kunt u deze mailen naar:
werkbedrijf@bwri.nl

Heeft u vragen voor de Kringloopwinkel dan kunt u deze mailen naar:
kringloop@bwri.nl