Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers Tozo 5

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is bedoeld voor ondernemers die door de Coronacrisis in financiële problemen komen. Dit geldt niet alleen voor ZZP-ers (zoals weleens gedacht wordt) maar ook voor ondernemers met personeel.
De Tozo is er voor de kosten van levensonderhoud en voor een bedrijfskrediet als er liquiditeitsproblemen zijn.
De overheid heeft besloten om de regeling te verlengen. De Tozo 5 voor levensonderhoud loopt van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021

Aanvraagtermijn Tozo 5  

Tozo 5 kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd via het aanvraagformulier Tozo 5 nieuwe aanvraag. Dit kan vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u aanvraagt. Stuurt u het aanvraagformulier in augustus? dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli, 1 augustus of 1 september. En in september kunt u aanvragen vanaf 1 augustus of 1 september 2021.

De aanvraagformulieren staan onder: Hoe kunt u Tozo 5 aanvragen.

Verkort aanvragen Tozo 5

Als u al een Tozo 4-uitkering ontvangt, kunt u een verkort aanvraagformulier indienen Deze vindt u onder: Hoe kunt u aanvragen. De Tozo 4 uitkering mogen we niet automatisch verlengen.                                                                                             

De Tozo 5 regeling in het kort

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daardoor wordt binnen 4 weken beslist Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u vanaf 1 juli tot uiterlijk 1 oktober 2021 Tozo 5 krijgen.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1.536,34 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, 00.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Tenzij achteraf blijkt dat u te veel heeft ontvangen.
 • Er wordt rekening gehouden met het partnerinkomen; het totaal van uw gezinsinkomen moet onder het sociaal minimum zijn.  
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een rentepercentage van  2% worden gehanteerd.

Voor wie geldt de Tozo 5 regeling?

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • voor Aow-ers die bedrijfskapitaal willen aanvragen (geen recht op Tozo levensonderhoud);
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

Binnen Tozo 5 kunt u het volgende aanvragen

 • een eerste aanvraag indienen voor een periode vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021;
 • een verlengingsaanvraag indienen van de Tozo 4 uitkering die u reeds ontvangt;
 • nieuwe aanvraag bedrijfskapitaal indienen;
 • een aanvraag indienen als aanvulling op eerder verstrekt bedrijfskapitaal tijdens Tozo 1 t/m 4. Over Tozo 1 t/m 5 kan maximaal € 10.157,00 aan bedrijfskapitaal verstrekt worden.

Hoe kunt u berekenen of u recht hebt op de Tozo uitkering vanaf 1 juli 2021?pril 2021?

Wanneer u een verlenging aanvraagt van uw Tozo uitkering en u hebt een partner met inkomsten is het handig om te berekenen of u mogelijk recht heeft.  Aan de hand van onderstaande bedragen kunt u zelf berekenen of het inkomen van u en uw partner inclusief vakantiegeld hoger is dan het sociaal minimum:

Gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.541,00
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.627,08
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd,                                               wel kinderen € 1.344,99
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd,                                      geen kinderen € 1.036,79
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 840,78
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 532, 58

Alleenstaanden en alleenstaande ouders:
- van 21 tot AOW-leeftijd € 1.078,70
- van 18 tot 21 jaar € 266,29

Uitkering tot 1 oktober 2021

De uitkering levensonderhoud kan als u aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden juli 2021 tot en met uiterlijk oktober 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen.

Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1, 2, 3 of 4

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in Tozo 5 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1 t/m 5, gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157,00.

Hoe kunt u Tozo 5 aanvragen

Als u verlenging aanvraagt kunt u hiervoor het “Aanvraagformulier verlenging Tozo 5” downloaden. Vraagt u voor het eerst aan dan kunt u hiervoor het “Aanvraagformulier-tozo-5 nieuwe aanvraag” downloaden.

U kunt ons ook bellen om te vragen of wij u een aanvraagformulier toesturen.

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij:  BWRI Inkomen en Voorzieningen
Haydnlaan 2, 9603 AS Hoogezand
 

Verkort Aanvraagformulier verlenging Tozo 5