Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en ZZP-ers.
De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en ZZP-ers.

Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Zelfstandige ondernemers die door de Coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en  ZZP-ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. Als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De Tozo is door het Rijk de Tozo in het leven geroepen vanaf 1 maart 2020. Dit was Tozo 1.

Daarna is de regeling verlengd tot 1 oktober 2020. Dit was Tozo 2.

Het kabinet verlengt de Tozo regeling nu met ingang van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Dit noemen we Tozo 3.

De Tozo 3 regeling in het kort

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daardoor wordt binnen 4 weken beslist Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u uiterlijk tot 1 juli 2021 Tozo 3 krijgen.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1.503,31 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Tenzij achteraf blijkt dat u te veel heeft ontvangen.
 • Er wordt rekening gehouden met het partnerinkomen; het totaal van uw gezinsinkomen moet onder het sociaal minimum zijn.  
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een rentepercentage van 2% worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze regeling?

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Voor Aow-ers die bedrijfskapitaal willen aanvragen (geen recht op Tozo levensonderhoud).
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur,  gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • In Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 18 mei 2020 Tozo bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese  Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
 • Uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese   Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland. 

Binnen Tozo 3 kunt u het volgende aanvragen

 • Een eerste aanvraag indienen voor een periode vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021.
 • Een verlengingsaanvraag indienen van de Tozo 2 uitkering die u reeds ontvangt.
 • Een nieuwe aanvraag bedrijfskapitaal indienen.
 • Een aanvraag indienen als aanvulling op eerder verstrekt bedrijfskapitaal tijdens Tozo 1 of Tozo 2. Maximaal kan over Tozo 1 en 2 € 10.157,00 aan bedrijfskapitaal verstrekt worden.

Partnerinkomenstoets

Net als voor Tozo 2 geldt ook bij Tozo 3 geldt een partnertoets. Het inkomen van de partner telt volledig mee. Hebt u als aanvrager een partner en is uw gezamenlijke inkomen minimaal de voor u geldende bijstandsgrens dan is er geen recht op Tozo 3. Zit u onder de grens dan ontvangt u een aanvulling op uw inkomen (het gezamenlijk inkomen wordt in mindering gebracht op de norm).

De partnerinkomenstoets geldt dus ook wanneer u een verlengingsaanvraag indient.

Hoe kunt u berekenen of u recht hebt op de Tozo uitkering vanaf 1 oktober 2020?

Wanneer u voor het eerst een Tozo uitkering aanvraagt of wanneer u een verlenging aanvraagt van uw Tozo uitkering en u hebt een partner met inkomsten is het handig om te berekenen of er mogelijk geen recht bestaat.

Aan de hand van onderstaande bedragen kunt u zelf berekenen of het inkomen van u en uw partner inclusief vakantiegeld hoger is dan het sociaal minimum:

Sociaal minimum per 1 juli 2020 netto per maand (inclusief vakantiegeld):

Gehuwden en samenwonenden:

 • beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1.512,90
 • 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen €1.320,47
 • 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen €1.017,89
 • van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
 • van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88

Voor de eerste keer aanvragen: hoe gaat dit?

U kunt het “Aanvraagformulier Tozo 3, nieuwe aanvraag” hieronder downloaden.

U kunt ons ook bellen om te vragen of wij u een aanvraagformulier toesturen.

Ontvangt u al een Tozo uitkering en wilt u verlenging aanvragen?                                          

U kunt vanaf 1 oktober 2020 om verlenging van de regeling aanvragen. Hiervoor download u het “Verkort aanvraagformulier verlenging Tozo 3". U kunt ons ook bellen om te vragen of wij u een aanvraagformulier toesturen.

De aanvraagperiode is beperkter c.q. anders dan bij de Tozo 1 en de Tozo 2 regeling; als de aanvraag wordt ingediend voor 1 december 2020 kan er met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 worden toegekend.

Alle Tozo 3 aanvragen die ingediend worden na 1 december 2020 worden toegekend vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Tenzij u toekomstige periode aangeeft.

Aanleveren van het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl.

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij:  

BWRI Inkomen en Voorzieningen, Haydnlaan 2, 9603 AS  HOOGEZAND.

Hoe nu verder

We gaan aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag.  Wanneer u nog vragen hebt kunt u bellen met 0598 - 37 37 00 of mailen met Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Voor vragen en antwoorden van de Rijksoverheid over de regeling kunt u terecht op de websites van:

Vermogenstoets bij Tozo 3

Vanaf 1 april 2021 geldt de vermogenstoets bij Tozo 3. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Vanaf 1 april 2021 tot 1 juli 2021 geldt de vermogenstoets. Wij informeren u bijtijds over wat er dan gaat gebeuren en hoe u dit kunt aanvragen. 

Start afhandeling aanvragen “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo)

Start afhandeling aanvragen “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers” (Tozo).
Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp'ers.

Zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis financiële problemen hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. De regering heeft extra tijdelijke maatregelen getroffen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers.

Er kan een financiële ondersteuning aangevraagd worden voor levensonderhoud. Dan vult de gemeente het inkomen aan tot het sociaal minimum. En als er sprake is van liquiditeitsproblemen dan kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De maatregel in het kort

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling. Maximumbedrag is € 1.500,00 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; u als ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur, gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Aanvragen is mogelijk, de regeling moet nog wel verder worden uitgewerkt

De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen. We wachten op dit moment echter nog op de exacte uitvoeringsvoorschriften van de regeling.

Een voorschot op de regeling voor levensonderhoud is wel mogelijk

We kunnen ons voorstellen dat u niet kunt wachten op de afhandeling van uw aanvraag omdat u nu al te weinig financiële middelen heeft om van te leven.  U kunt daarom een voorschot vragen en dan verstrekt de gemeente u een voorschot van maximaal  € 250,00 op de regeling. Dit kunt u aankruisen op het formulier.

BWRI voert de aanvragen uit

BWRI voert de regeling uit voor Midden-Groningen. U kunt het aanvraagformulier “Aanvraagformulier Tozo” downloaden. U kunt ons ook vragen om u het formulier toe te zenden.

U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bewijsstukken mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl.

U kunt het ook in de brievenbus deponeren bij: BWRI Inkomen en Voorzieningen, Haydnlaan 2, 9603 AS  HOOGEZAND.

Hoe nu verder

We wachten de verdere uitwerking van de regeling af. Zodra hier iets over bekend is zetten wij deze informatie op deze website. We gaan dan ook aan de slag met de afhandeling van uw aanvraag.  

Wanneer u nog vragen hebt of een aanvraagformulier wilt ontvangen kunt u bellen met 0598 - 37 37 00 of mailen naar Bbzcoronamaatregelen@bwri.nl

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Noodloket voor ondernemers

Ondernemers bellen ons met vragen over het “Noodloket”.  Deze regeling wordt echter uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en niet door de gemeente.

Informatie over het noodloket

Voor ondernemers die getroffen worden door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt er een tegemoetkoming voor de eerste nood, met als officiële naam 'Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19'.

Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit zijn de ondernemers die hun zaak en/of werkzaamheden voorlopig moeten stopzetten. Denk hierbij aan kappers, de horeca, evenementenbureaus, de cultuursector en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter-afstandseis.  

Bedrijven lopen niet alleen inkomsten mis, soms zijn er extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan.

Nog niet alle details van de regeling zijn bekend. De regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Zodra ze bekend zijn, plaats het RVO deze op hun website.

Wat weten we nu al wel over de regeling

 • Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000,00 voor de periode van 3 maanden.

 • Het gaat om ondernemingen met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

 • De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt, indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd.

 • Er komt een overzicht van bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, indien nodig zal het Rijk dit overzicht actualiseren.

Informatie over het noodloket

U kunt altijd bij BWRI terecht met uw vragen maar we adviseren en verwijzen u voor de meest actuele informatie en de stand van zaken naar de website van RVO.

Coronaregeling voor flexwerkers

Er komt alsnog een aparte regeling voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. Dit wordt een tijdelijke regeling voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering.
In de praktijk gaat het vooral om ontslagen uitzendmedewerkers, oproepkrachten en andere flexibele werknemers die niet of onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd.
De tijdelijke regeling moet  óók een oplossing bieden voor zelfstandigen die tegelijkertijd een kleine baan in loondienst hebben. Doordat zij als ondernemers niet voldoen aan het urencriterium van minimaal 24 uur (gemiddeld) per week, hebben zij geen recht op Tozo. Tegelijkertijd grijpen zij naast een WW-uitkering, omdat ze niet aan de zogenoemde wekeneis voldoen.
De regeling is nog in de maak. Houd onze website in de gaten. Zodra de regeling er is gaan we hiermee aan de slag.